Artikel Eigen bijdrage

Op grond van artikel 12 lid 1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landsmeer wordt aan u een eigen bijdrage opgelegd. De omvang van de eigen bijdrage wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Via het CAK zult u worden geïnformeerd over de omvang en inning van de eigen bijdrage. Met de rekenhulp van het CAK (www.hetcak.nl) kunt u de maximale eigen bijdrage op basis van uw inkomen zelf berekenen.

In de gemeente Landsmeer wordt slechts een deel van de werkelijke kostprijs opgevoerd voor de bepaling van uw eigen bijdrage.